Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 15 '16 pol>pol k.m. karta mapy pro closed ok
4 Jun 22 '15 pol>eng roszczenia reprywatyzacyjne reprivatization claims pro closed ok
4 May 14 '15 eng>pol changes that could not have been presently contemplated zmiany niemożliwe do rozważenia/uwzględnienia w danej chwili / danym momencie pro closed ok
4 May 14 '15 eng>pol dispose a third party action rozpatrzeć/rozstrzygnąć pozew osoby trzeciej pro closed ok
4 May 13 '15 eng>pol valuation issues kwestie wyceny, spory dotyczące wyceny pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol preserve niniejszym zachowuje (prawa/prawo do) pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol prevailing community standard dominujący standard lokalny/środowiskowy/społecznościowy pro closed ok
4 May 12 '15 eng>pol casually related jest związane przyczynowo pro closed ok
4 May 11 '15 eng>pol fee application wniosek (do sądu) o przyznanie/ustalenie wynagrodzenia/honorarium pro closed ok
4 May 6 '15 eng>pol expert damages report opinia rzeczoznawcy/biegłego dotycząca (wysokości poniesionych) szkód/strat pro closed ok
- May 2 '15 pol>eng inwestycja aparaturowa (capital) investment in apparatus pro closed no
- May 2 '15 eng>pol no fingernails available for sampling niemożliwe (było) pobranie próbek spod/z paznokci pro closed ok
4 Apr 30 '15 eng>pol Zdanie w umowie sentence in a contract pro closed ok
4 Apr 22 '15 pol>eng na zasadach współpracy między firmami in the form of intercompany cooperation, on an intercompany cooperation basis pro closed no
4 Apr 19 '15 eng>pol Grand theft kradzież/przywłaszczenie mienia (o) znacznej wartości pro closed ok
4 Apr 1 '15 pol>eng przyznanie okoliczności acknowledgement of this/the fact pro closed ok
- Apr 1 '15 pol>eng wyrok precedensowy precedent ruling/judg(e)ment pro closed ok
- Mar 17 '15 eng>pol short form order zobowiązanie sądu pro closed ok
- Mar 16 '15 eng>pol Title 7 of Nevada Revised Statues Tytuł 7 Znowelizowanego Prawa Stanu Nevada (Nevada Revised Statutes) pro open no
4 Mar 15 '15 pol>eng szkody/zdarzenia losses/events pro closed ok
4 Mar 14 '15 pol>eng zobowiązanie sądu the court('s) order pro closed no
4 Mar 4 '15 eng>pol make returns złożyć sprawozdania pro closed ok
4 Feb 17 '15 eng>pol Vis symb., ozn., kod pro closed ok
4 Feb 17 '15 eng>pol Ca wykr. pro closed ok
4 Feb 17 '15 pol>eng roszczenie wyrównawcze compensation claim pro closed ok
4 Feb 11 '15 eng>pol fiscal cases sprawy (będące) w zainteresowaniu prokuratury, sprawy badane przez prokuraturę pro closed ok
4 Feb 12 '15 eng>pol Repl. Vol. as amended to date tekst jednolity/ujednolicony/znowelizowany, z późniejszymi zmianami pro closed ok
- Feb 10 '15 eng>pol Number of charges - oustanding/ satisfied/part satisfied Liczba zabezpieczeń/zastawów - bieżących/aktualnych//zniesionych/spłaconych/rozwiązanych//częściowo pro just_closed no
4 Feb 7 '15 pol>eng przesuwać dowód (księgowy) do innego okresu sprawozdawczego carry over [transfer, shift, move] the (acounting) document to another reporting period pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol council officers urzędnicy samorządowi pro closed ok
4 Feb 1 '15 pol>eng likwidacja szkody z ubezpieczenia ...under (the) insurance (policy) pro closed ok
4 Feb 1 '15 eng>pol certification, authentication, notarization poświadczenie, uwierzytelnienie, potwierdzenie (notarialne) pro closed ok
4 Jan 30 '15 eng>pol at acceptance [symbol] (nadany) przy przyjęciu/zgłoszeniu (wynalazku do opatentowania) pro closed ok
4 Jan 30 '15 eng>pol resp. oraz; i/lub pro closed ok
- Jan 23 '15 eng>pol loan bride dziewczyna/kobieta wyda(wa)na za mąż w ramach spłaty długów pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol debt wedding ślub za długi pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol debt marriage małżeństwo za długi pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol opium bride opiumowa panna młoda pro closed ok
2 Jan 21 '15 eng>pol Executor qua brother of the full blood wykonawca testamentu z tytułu bycia pełnym bratem pro closed no
- Jan 21 '15 eng>pol WorkSafeBC WorkSafeBC pro closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol Forum/(International) jurisdiction Właściwość miejscowa (międzynarodowa) [sądu] pro closed ok
4 Jan 18 '15 eng>pol pressing interest niecierpiąca zwłoki potrzeba (zastosowania środka tymczasowego/zabezpieczającego) pro closed ok
- Jan 16 '15 eng>pol denotes nontaxable oznacza brak podlegania opodatkowaniu pro closed ok
- Jan 16 '15 eng>pol occupation: Polish zajęcie: polskie pro closed ok
- Jan 14 '15 eng>pol liens filed against zastawy ustanowione na niekorzyść pro closed no
4 Jan 14 '15 eng>pol title commitment promesa ubezpieczenia tytułu własności / ... prawnego do nieruchomości pro closed ok
4 Jan 14 '15 eng>pol under a claim of right adverse to z tytułu zasiedzenia, nie będąc prawowitymi/prawnymi właścicielami nieruchomości pro closed ok
4 Jan 14 '15 eng>pol rights of parties in possession prawa posiadaczy (nieruchomości) pro closed ok
4 Jan 14 '15 eng>pol pay in escrow zdeponowane na rachunku zastrzeżonym pro closed ok
4 Jan 12 '15 pol>eng uzn.4st.grz.za wyk with (the result of) 4 day-fine units deemed served pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막